§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy ZDRAP.to działający pod adresem . prowadzony jest przez: ZDRAP.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 6932188672, REGON: 388741170, Jędrzeja I Jana Śniadeckich 14B / 20, 67-200 Głogów, Polska.
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego ZDRAP.to to jest w szczególności: zasady zawierania i wykonania Umów Sprzedaży Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną (w zakresie uregulowania usług świadczonych drogą elektroniczną stanowi Regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 UŚUDE).
 3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez System teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych zapewniających współpracę z Systemem teleinformatycznym, z którego korzysta Usługodawca:
  1. komputer (lub inne urządzenie podobne) z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 20 i wyższej, Chrome w wersji 40 i wyższej, Safari w wersji 8 i wyższej);
  2. włączoną w przeglądarce internetowej obsługę JavaScript oraz zapis plików Cookies;
  3. aktywny adres e-mail.
 4. Klient powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W szczególności zabronione jest:
  1. dostarczenie treści o charakterze bezprawnym (np. treści naruszających dobra osobiste, a także inne prawa osób trzecich);
  2. korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie (np. poprzez użycie określonego oprogramowania);
  3. podawanie danych osobowych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich.

§ 2 Słowniczek definicji

 1. Następujące wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone poniżej:
  1. Adres Poczty Elektronicznej – oznaczenie Systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celu zwarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz w celach statystycznych związanych z prowadzeniem sklepu internetowego.
  3. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Rejestracyjny w celu założenia Konta Klienta.
  4. Klient – korzystająca ze Sklepu Internetowego:
   1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
   2. osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w przypadku gdy zawierana umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego lub gdy osoba taka uzyskała na zawarcie umowy prawnie skuteczną zgodę przedstawiciela ustawowego;
   3. osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  5. Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
  6. Konto Klienta – przypisany Klientowi login (adres e-mail) oraz wybrane przez Niego hasło umożliwiające: dokonywanie zamówień bez każdorazowego wypełniania Formularza Zamówień, podgląd historii zamówień, zapis do Newslettera oraz zmianę podanych danych.
  7. Login – adres e-mail wprowadzony przez Klienta w sklepie internetowym na etapie tworzenia Konta umożliwiający późniejszą identyfikację podczas korzystania ze sklepu internetowego.
  8. Newsletter – usługa świadczona przez ZDRAP.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, polegająca na cyklicznym wysyłaniu na wskazany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu informacji, w tym informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), o wydarzeniach, konkursach, rabatach, promocjach i innych wydarzeniach związanych z działalnością Sklepu.
  9. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego. Regulamin jest dostępny pod adresem „./regulamin/”
  10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  11. Sklep (także Sklep Internetowy) – internetowa platforma sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie, działająca pod adresem .
  12. Sprzedający – ZDRAP.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 6932188672, REGON: 388741170, ul. Jędrzeja I Jana Śniadeckich 14B / 20, 67-200 Głogów, Polska, w zakresie zawierania i wykonywania umów sprzedaży zawieranych zgodnie z Regulaminem.
  13. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
  14. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
  15. Towar – produkt, którego zakup jest możliwy poprzez Sklep. W Sklepie sprzedawane są wyłącznie Towary fabrycznie nowe.
  16. Towar Spersonalizowany – dostępny w Sklepie Towar z możliwością wykonania indywidualnego nadruku na zamówienie Klienta.
  17. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
  18. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zgodnie z zasadami Regulaminu.
  19. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu (usługi świadczone drogą elektroniczną).
  20. Usługodawca – ZDRAP.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 6932188672, REGON: 388741170, ul. Jędrzeja I Jana Śniadeckich 14B / 20, 67-200 Głogów, Polska, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przewidzianych w Regulaminie.
  21. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  22. Zamówienie – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientom złożenia zamówienia zakupu Towaru za pośrednictwem sklepu internetowego (złożenia oferty zawarcia jednej lub więcej umów sprzedaży).

§ 3 Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną

 1. W ramach Sklepu Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
  1. Konto Klienta;
  2. Zamówienie;
  3. Koszyk;
  4. Newsletter.
 2. Korzystanie z Usług Sklepu jest bezpłatne.
 3. W celu założenia Konta Klienta w Sklepie (rejestracja) należy podać Dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe (imię, nazwisko, adres e-mail), wybrać hasło, zaakceptować Regulamin oraz kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Login Klienta stanowi podany podczas rejestracji Adres Poczty Elektronicznej.
 4. Logowanie do Konta Klienta w Sklepie odbywa się z wykorzystaniem Adresu Poczty Elektronicznej podanego podczas rejestracji oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Klientowi.
 5. Usługodawca zaleca Klientowi zmianę hasła nie rzadziej niż co 30 dni. Usługodawca wymaga ustanowienia hasła spełniającego wymagania tzw. hasła silnego tj. hasła złożonego z co najmniej 8 znaków, wielkich i małych liter oraz cyfr lub znaków specjalnych.
 6. W celu umożliwienia korzystania przez Klienta w pełni z funkcjonalności Konta Klienta (funkcjonalności dostępnych wyłącznie dla Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta) w Sklepie, Usługodawca może przetwarzać także inne niezbędne Dane osobowe:
  1. Moje adresy (adres realizacji zamówień);
  2. Moje zamówienia (historia dokonanych zamówień);
  3. Reklamacje (informacje dotyczące reklamacji Towarów);
  4. Moje Zwroty (informacje dotyczące zwrotu Towarów);
  5. Newsletter (Adres poczty elektronicznej, lista aktywnych newsletterów).
 7. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia prawidłowej realizacji zamówienia w Sklepie, wysłanego przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta na etapie zamówienia. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.
 8. Klient może w każdej chwili (bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów) usunąć swoje Konto Klienta. W tym celu powinien wysłać wiadomość e-mail z żądaniem jego usunięcia na adres: kontakt@zdrap.to podając swój adres e-mail użyty podczas rejestracji. Po otrzymaniu wiadomości Konto Klienta zostanie niezwłocznie usunięte. Z chwilą usunięcia Konta Klienta umowa o świadczenie usługi Konto Klienta ulega rozwiązaniu.
 9. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konto Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z przyczyn wskazanych w § 1 ust. 4. Oświadczenie Usługodawcy może zostać złożone na adres e-mail użyty podczas rejestracji Konta Klienta. Po upływie okresu wypowiedzenia umowa o świadczenie usługi Konto Klienta ulega rozwiązaniu.
 10. Niezależnie od postanowień ust. 10, w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta § 1 ust. 4. pkt 1-3 Regulaminu. Usługodawca jest uprawniony do ograniczenia Klientowi w całości lub w części dostępu do Usług.
 11. W celu złożenia Zamówienia należy podać Dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe, to jest:
  1. dane adresowe (imię, nazwisko, ulica i numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu);
  2. dane do wystawienia faktury – gdy Klient chce otrzymać fakturę (firma, adres firmy, numer NIP);
  3. dostawa i płatność (sposób dostawy, metoda płatności)
  4. oraz zaakceptować Regulamin.
 12. Usługa Zamówienie ma charakter jednorazowy. Korzystanie z Usługi rozpoczyna się z chwilą kliknięcia przycisku „kontynuuj bez rejestracji”. Zakończenie korzystania z Usługi następuje po zrealizowaniu Zamówienia przez Sklep albo wskutek wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.
 13. Usługodawca umożliwia ponadto Klientowi przeglądanie treści zamieszczonych w Sklepie.
 14. Usługodawca udostępnia każdemu Klientowi Usługę Koszyk w celu ułatwienia złożenia zamówienia Towarów, w szczególności: zapamiętania wybranych Towarów, wpisania ewentualnych kodów rabatowych, wyświetlenia podsumowania ceny oraz kosztów dostawy. W ramach korzystania z Koszyka w jednym Zamówieniu można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Usługa Koszyk ma charakter jednorazowy.
 15. Korzystanie z Usługi Koszyk rozpoczyna się z momentem kliknięcia przycisku „dodaj do koszyka” i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia lub skorzystania z przycisku „opróżnij koszyk”. Dodanie Towarów do Koszyka nie oznacza ich rezerwacji, jednakże Koszyk zapamiętuje informacje o Towarach wybranych przez Klienta także po zakończeniu sesji przeglądarki lub wylogowaniu się z Konta Klienta.
 16. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Usług Sklepu można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@zdrap.to
 17. Usługodawca rozpatrzy reklamacje z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 18. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien wskazać co najmniej przyczynę złożenia reklamacji oraz swoje dane kontaktowe.
 19. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona w formie wskazanej przez Klienta (pisemnie lub e-mailowo).

§ 4 Złożenie zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży

 1. W Sklepie prowadzona jest sprzedaż Towarów przy wykorzystaniu sieci Internet.
 2. Informacje o Towarach znajdujące się na stronach internetowych Sklepu takie jak: cena, opis, parametry techniczne i inne, stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru zamawianego Towaru poprzez dodanie Towaru do Koszyka. W trakcie składania zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „kupuję i płacę”. Klient ma możliwość modyfikacji zarówno w zakresie wprowadzonych danych jak i wybranych Towarów. Ponadto Klient obowiązany jest do wyboru:
  1. sposobu płatności;
  2. sposobu i adresu dostarczenia Towaru;
  3. oraz ewentualnie uzupełnienia danych niezbędnych do wystawienia faktury.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest zgoda Klienta na treść Regulaminu, a także podanie Danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Podanie Danych osobowych następuje poprzez usługę Konto Klienta lub poprzez podanie danych w Zamówieniu.
 7. Złożenie zamówienia przez Klienta, skutkuje złożeniem Sprzedawcy oferty (lub ofert) zawarcia Umowy Sprzedaży, dotyczącej Towaru objętego Zamówieniem. Sprzedawca potwierdza otrzymanie oferty (lub ofert), poprzez wysłanie automatycznej wiadomości pt. „Otrzymaliśmy twoje zamówienie!” na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 8. Po otrzymaniu oferty, o której mowa w ust. 6, Sprzedawca weryfikuje otrzymane Zamówienie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wcześniej opisanej wiadomości e-mail: „Otrzymaliśmy twoje zamówienie!”.
 9. Złożone Zamówienia widoczne są w zakładce „historia zamówień” dostępnej dla Klientów posiadających Konto.
 10. Klient ma możliwość weryfikacji, zmiany oraz anulowania złożonego Zamówienia do momentu realizacji Zamówienia, poprzez kontakt drogą elektroniczną na adres kontakt@zdrap.to
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, w treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Zamówienie jest realizowane przez Sklep w terminie 3 dni roboczych. Oznacza to, że w tym terminie zamówiony Towar jest przekazywany podmiotowi odpowiedzialnemu za dostawę.
 13. Realizacja Zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 5 Cena i sposób zapłaty

 1. Ceny wskazane są bezpośrednio przy prezentowanych na stronie internetowej Towarach. Ceny zawierają wszystkie składniki, w tym ewentualny podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce (z zastrzeżeniem ust. 3). Ceny są wyrażone w złotych (PLN/zł).
 2. Cena wskazana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili potwierdzenia Zamówienia.
 3. Informacja o koszcie dostawy jest publikowana w trakcie składania Zamówienia. Koszt dostawy jest doliczany do ceny zamawianego Towaru. Szczegółowe zasady ustalenia ostatecznego kosztu dostawy Towaru, do którego poniesienia obowiązany jest Klient określa § 6.
 4. Całkowita wartość Zamówienia jest wskazana po wybraniu przez Klienta Towaru oraz sposobu dostawy.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży. Jednakże Zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji lub wyprzedaży będą realizowane z zachowaniem cen wiążących zgodnie z ust. 3.
 6. Do każdego zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie fiskalne w postaci faktury elektronicznej. Taki dokument jest dołączony do wiadomości e-mail o tytule „Otrzymaliśmy twoje zamówienie!”.
 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 8. Klient ma możliwość uiszczenia ceny poprzez system paynow.pl m.in. za pomocą: przelewu bankowego elektronicznego (online), kodem BLIK, (Pełna lista kanałów płatności w systemie paynow.pl dostępna jest na stronie operatora płatności). Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 9. W przypadku wskazania adresu doręczenia Towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty w sposób określony w ust. 7 pkt 1).
 10. Klient uprawniony jest do uzyskania rabatu przydzielonego przez Sprzedawcę, zgodnie z indywidualnymi parametrami Konta Klienta. Rabat przysługuje na wszystkie artykuły, za wyjątkiem artykułów oznaczonych informacją „Produkt wyłączony z rabatu”. Rabaty i promocje nie łączą się.

§ 6 Dostawa

 1. Dostarczenie zamówionych Towarów następuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za wyjątkiem określonym w ust. 6. Towar dostarczany jest wyłącznie w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w odrębnych przepisach). Czas dostawy wynosi od 3 do 10 dni roboczych od dnia realizacji zamówienia przez Sklep. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem usługodawcy inPost.
 2. Zamówiony Towar jest dostarczany na adres Klienta wskazany w Zamówieniu.
 3. Koszt dostawy zależny jest od sposobu płatności oraz wartości zamówienia, zgodnie z tabelą dostawy.
 4. W przypadku nie odebrania w terminie produktu (przesyłki) przez Klienta od przewoźnika (w tym: paczkomaty inPost, dostawa kurierem pod wskazany adres, a także tymczasowe punkty przechowywania przesyłek), Sprzedający ma możliwość ponownego nadania przesyłki do Klienta, lecz przed ponownym nadaniem, Klient zobligowany jest pokryć dodatkowe należności wynikające ze zwrotu przesyłki przez przewoźnika do Sprzedającego, wg obowiązującego cennika (stan na styczeń 2020: 15 zł przesyłka paczkomatowa inPost, 20 zł przesyłka kurierska inPost). W przypadku, gdy w opisanej sytuacji Klient decyduje się na rozwiązanie umowy sprzedaży, Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu należności z potrąceniem opisanej wyżej dodatkowej należności, zależnie od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Jednocześnie Sprzedający (niezależnie od uprawnienia ustawowego) umożliwia Klientom odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 30 dni (liczonym zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta).
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć mailowo lub na własnym formularzu, który zawiera numer zamówienia, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz produkty, które zwraca.
 3. „W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

§ 8 Reklamacje z tytułu wad Towaru (Rękojmia)

 1. ZDRAP.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 6932188672, REGON: 388741170, ul. Jędrzeja I Jana Śniadeckich 14B / 20, 67-200 Głogów, Polska odpowiada jako Sprzedający wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej (rękojmia) na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 2. Sprzedający obowiązany jest do dostarczenia Towaru bez wad. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 3. Przed przystąpieniem do zgłoszenia reklamacyjnego Konsument winien jest wziąć pod uwagę delikatny charakter materiału użytego do produkcji przedmiotów w ofercie Sklepu – masy zdrapkowej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do lekkich ubytków w masie zdrapkowej, w ilości nie przekraczającej 5 ubytków na całej powierzchni plakatu, o łącznej powierzchni maksymalnie 4 centymetrów kwadratowych. Ubytki te nie wynikają ze złej woli Sprzedającego, bądź błędów w procesie produkcyjnym, lecz z oczywistych cech materiału użytego do produkcji i uznawane są za możliwe do wystąpienia na produkcie uznanym przez Sprzedającego jako pełnowartościowy.
 4. Po upływie 6 miesięcy od daty zakupu, w przypadku zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego masy zdrapkowej, Kupujący winien jest dokładnie opisać warunki w jakich przechowywany był plakat, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów: natężenie oświetlenia „E” – stosunek strumienia świetlnego do pola powierzchni na którą pada (wyraża się w jednostkach LUX) oraz średnia miesięczna wilgotność bezwzględna powietrza (wyraża się w gramach na metr sześcienny – g/m³). Twardniejąca masa zdrapkowa nie wynika ze złej woli Sprzedającego, bądź błędów w procesie produkcyjnym, lecz z oczywistych cech materiału użytego do produkcji i uznawana jest za możliwą do wystąpienia na produkcie uznanym przez Sprzedającego jako pełnowartościowy.
 5. Zgłoszenie wady przez Klienta może nastąpić w dowolnej formie. Klient dokonuje zgłoszenia poprzez adres mailowy kontakt@zdrap.to, bądź przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej Sklepu.
 6. W celu zgłoszenia wady wskazane jest: opisanie wady i podanie daty jej stwierdzenia, zgłoszenie wybranego żądania, wykazanie zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym (np. poprzez dołączenie kopii dowodu zakupu lub podanie numeru zamówienia), podanie danych kontaktowych oraz preferowanego sposobu zawiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji (np. e-mail lub SMS). Treść zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi wyłącznie przykład i pozostaje bez wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji.
 7. W celu zgłoszenia reklamacji Klient może również skorzystać z dowolnego formularza reklamacyjnego.
 8. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§ 9 Dane osobowe

 1. Usługodawca – Administrator danych, na podstawie RODO w związku z UŚUDE ma prawo przetwarzać Dane osobowe Klienta w celu korzystania z Usług (Konto, Zamówienie, Newsletter, Przeglądania treści, Koszyk), zgodnego z Regulaminem rozliczenia zamówionego Towaru (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zamówiony Towar, a także w celach archiwizacyjnych oraz na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej (szerzej opisanych w Polityce Prywatności).
 2. Z naszym inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się poprzez adres e-mail kontakt@zdrap.to
 3. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania Danych osobowych (w tym informacje o których mowa w art. 13 ust. 1 RODO oraz uprawnienia Klientów związane z przetwarzaniem ich Danych osobowych) – znajdują się w Polityce Prywatności.
 4. Usługodawca przetwarza dane eksploatacyjne (oznaczenia identyfikujące Klienta w sklepie internetowym, adres IP, informacje o sposobie korzystania z Usług) na potrzeby dokonywania ulepszeń Sklepu, a także w celach statystycznych.
 5. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych Danych osobowych Klienta. Usługodawca wdrożył i stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz technologicznej, niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług w ramach Sklepu. Usługodawca wdrożył środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną (środki uwierzytelniania, protokół https).
 6. Usługodawca chroni Dane osobowe przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach obowiązek ujawnienia Danych osobowych może wynikać z przepisów prawa.
 7. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niekiedy niezbędne w celu świadczenia Usług, na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Usługodawca umożliwia Klientowi korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu w przypadkach Usług, w których jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte.

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. W wypadku sporu ze Sprzedającym, Konsument jest uprawniony do skorzystania także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm.) wojewódzki inspektor podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a przedsiębiorcą przez:
  1. umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony;
  2. przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.
 3. Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25 ze zm.) stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między Konsumentami i przedsiębiorcami. Regulamin organizacji i działania Stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1214).
 4. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ust. 2, wszczyna się na wniosek Konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Dane teleadresowe wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim, o którym mowa w ust. 3, wszczyna się na wniosek złożony do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie każdego stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Dane teleadresowe stałych polubownych sądów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 6. Konsument jest także uprawniony do skorzystania z internetowego systemu rozpatrywania sporów. Pod adresem internetowym https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL znajduje się platforma umożliwiająca pozasądowe rozpatrywanie sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami drogą elektroniczną, w wypadku sporu wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (Platforma ODR).
 7. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać także na stronie https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

§11 Usługa Newsletter

 1. Usługodawca świadczy Usługę Newsletter (stanowiącą usługę świadczoną drogę elektroniczną) polegającą na wysyłaniu na wskazany przez Klienta adres e-mail oraz opcjonalnie także numer telefonu, informacji handlowych o: produktach, promocjach, rabatach, konkursach i wydarzeniach związanych z działalnością Usługodawcy.
 2. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newsletter niezbędne jest wykonanie przynajmniej jednej z wymienionych czynności przez Klienta:
  1. Udostępnienie co najmniej adresu e-mail w odpowiednim polu oraz zaznaczenie checkboxa w celu wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a także potwierdzenie zapisu do Newslettera przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „potwierdzam zapis” znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej przez Usługodawcę na udostępniony adres e-mail,
  2. Wcześniejsze zawarcie umowy sprzedaży, gdzie użytkownik udostępnia Sklepowi swój adres e-mail poprzed uzupełnienie Formularza Zamówień.
 3. Korzystanie z Usługi Newsletter rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia zapisu, o którym mowa w ust 2.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest bezpłatnie i przez czas nieoznaczony.
 5. Klient ma możliwość zapisu do Usługi Newsletter poprzez dedykowaną podstronę („Newsletter”) dostępną w ramach Sklepu oraz łącznie z zapisem do Konta Klienta lub łącznie z wypełnieniem Formularza Zamówień.
 6. Udostępnienie w Formularzu Rejestracyjnym Newslettera adresu e-mail jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych Danych osobowych leży w sferze uznania Klienta. Dane te służą do dostosowania zawartości Newslettera do potrzeb Klienta (np. poprzez otrzymywanie informacji dotyczących promocji w sklepach stacjonarnych zlokalizowanych najbliższej miasta wskazanego przez Klienta).
 7. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w ramach formularza rejestracyjnego usług świadczonych drogą elektroniczną Konto Klienta lub Zamówienia, Klient będzie otrzymał (niezależnie od informacji wskazanych w ust. 6) także informacje handlowe (w tym dodatkowe rabaty i promocje) dostosowane do jego zainteresowań i preferencji (ale nie wpływające w sposób istotny na jego decyzje).
 8. Klient ma możliwość udostępnienia w celu realizacji Usługi Newsletter także numeru telefonu komórkowego. W takim przypadku Usługa Newsletter będzie świadczona w formie wiadomości e-mail i SMS.
 9. Klient może korzystać z Usług Newsletter w sposób anonimowy. Jednakże jest to możliwe wyłącznie w przypadku gdy podany adres e-mail nie pozwala na identyfikację Klienta i jednocześnie Usługodawca nie posiada innych Danych osobowych Klienta.
 10. Klient może w każdej chwili (bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów) zrezygnować z otrzymywania Newslettera. W tym celu Klient może skorzystać z linku dezaktywacyjnego znajdującego się w każdej wiadomości e-mail otrzymanej w ramach świadczonej usługi, wysłać wiadomość e-mail z informacją o rezygnacji na adres Usługodawcy wskazany w treści Regulaminu lub skorzystać z funkcjonalności Newsletter w ramach Konta Klienta. Z chwilą dokonania rezygnacji umowa o świadczenie Usługi Newsletter ulega rozwiązaniu.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail wiadomości z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz doręczenie w przesyłce kopii paragonu niefiskalnego/faktury.
 2. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej .. Klientowi przysługuje także prawo do pobrania i wydrukowania Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 14 dni od dnia udostępnienia na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Klientów.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 roku

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping