§ 1 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Jednocześnie Sprzedający (niezależnie od uprawnienia ustawowego) umożliwia Klientom odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 30 dni (liczonym zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta).
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć mailowo lub na własnym formularzu, który zawiera numer zamówienia, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz produkty, które zwraca.

§ 2 Reklamacje z tytułu wad Towaru (Rękojmia)

 1. NUNU BABA Tomasz Tarnowski, NIP: 7311982434, REGON: 100987470, ul. Jana Kochanowskiego 38, 95-050, Konstantynów Łódzki odpowiada jako Sprzedający wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej (rękojmia) na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 2. Sprzedający obowiązany jest do dostarczenia Towaru bez wad. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 3. Przed przystąpieniem do zgłoszenia reklamacyjnego Konsument winien jest wziąć pod uwagę delikatny charakter materiału użytego do produkcji przedmiotów w ofercie Sklepu – masy zdrapkowej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do lekkich ubytków w masie zdrapkowej, w ilości nie przekraczającej 5 ubytków na całej powierzchni plakatu, o łącznej powierzchni maksymalnie 4 centymetrów kwadratowych. Ubytki te nie wynikają ze złej woli Sprzedającego, bądź błędów w procesie produkcyjnym, lecz z oczywistych cech materiału użytego do produkcji i uznawane są za możliwe do wystąpienia na produkcie uznanym przez Sprzedającego jako pełnowartościowy.
 4. Po upływie 6 miesięcy od daty zakupu, w przypadku zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego masy zdrapkowej, Kupujący winien jest dokładnie opisać warunki w jakich przechowywany był plakat, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów: natężenie oświetlenia „E” – stosunek strumienia świetlnego do pola powierzchni na którą pada (wyraża się w jednostkach LUX) oraz średnia miesięczna wilgotność bezwzględna powietrza (wyraża się w gramach na metr sześcienny – g/m³). Twardniejąca masa zdrapkowa nie wynika ze złej woli Sprzedającego, bądź błędów w procesie produkcyjnym, lecz z oczywistych cech materiału użytego do produkcji i uznawana jest za możliwą do wystąpienia na produkcie uznanym przez Sprzedającego jako pełnowartościowy.
 5. Zgłoszenie wady przez Klienta może nastąpić w dowolnej formie. Klient dokonuje zgłoszenia poprzez adres mailowy biuro@zdrap.to, bądź przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej Sklepu.
 6. W celu zgłoszenia wady wskazane jest: opisanie wady i podanie daty jej stwierdzenia, zgłoszenie wybranego żądania, wykazanie zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym (np. poprzez dołączenie kopii dowodu zakupu lub podanie numeru zamówienia), podanie danych kontaktowych oraz preferowanego sposobu zawiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji (np. e-mail lub SMS). Treść zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi wyłącznie przykład i pozostaje bez wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji.
 7. W celu zgłoszenia reklamacji Klient może również skorzystać z dowolnego formularza reklamacyjnego.
 8. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§ 3 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. W wypadku sporu ze Sprzedającym, Konsument jest uprawniony do skorzystania także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm.) wojewódzki inspektor podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a przedsiębiorcą przez:
  1. umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony;
  2. przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.
 3. Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25 ze zm.) stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między Konsumentami i przedsiębiorcami. Regulamin organizacji i działania Stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1214).
 4. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ust. 2, wszczyna się na wniosek Konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Dane teleadresowe wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim, o którym mowa w ust. 3, wszczyna się na wniosek złożony do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie każdego stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Dane teleadresowe stałych polubownych sądów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 6. Konsument jest także uprawniony do skorzystania z internetowego systemu rozpatrywania sporów. Pod adresem internetowym https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL znajduje się platforma umożliwiająca pozasądowe rozpatrywanie sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami drogą elektroniczną, w wypadku sporu wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (Platforma ODR).
 7. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać także na stronie https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping